Deal News Online

Σχετικά με: ΑΜΚ
Οι υποχρεώσεις των ομίλων, ο SSM και το «μετά» το 2021
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Η Forthnet ανακοίνωσε ότι από την 13.10.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 85.766.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ και δέκα λεπτά (25.730.000,10€) λόγω μετατροπής 85.766.667 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016, δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019, 27.02.2019, 10.12.2019, 10.09.2020 και 30.09.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (77.509.870,20€) και είναι διαιρεμένο σε διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (258.366.234) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (258.366.234).

 

Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 85.479.884.

 

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθ. 71 παρ. 4 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ. 4 Ν. 4548/2018), πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 531/24.09.2020 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 01.10.2020 (αριθμός ανακοίνωσης 2126316).

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ' εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β' της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129.

 

Κατά τη συνεδρίασή της, στις 09.10.2020, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Μπακρατσάς (τηλ. +30 2119552869), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 06/07/2020, των νέων μετοχών της Εκδότριας, οι οποίες προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε σε 44,8166% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της SingularLogic ύψους περίπου 31,8 εκ. ευρώ ανακοίνωσε η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ". 
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Η εταιρεία Trastor, σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/10, γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα κατά την από 12/12/2019 συνεδρίασή του την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των 72.621.587,70 ευρώ (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης μέχρι 80.690.653 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 17 νέες για κάθε 23 παλαιές μετοχές.
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Η Γενική συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναμένεται να εξετάσει την ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την ταυτόχρονη πιθανή  μείωσή του προκειμένου να γίνει επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις

Τι αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου

Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ανακοίνωσε ότι υπεγράφη Συμφωνία (MoU) στις 7 Οκτωβρίου 2019 για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων ως εξής :
Δημοσιεύθηκε στην Επιχειρήσεις
Σελίδα 2 από 9

World Business

 H «Zαχλωρού» στρέφει πάνω της το επενδυτικό ενδιαφέρον

H «Zαχλωρού» στρέφει πάνω της το επενδυτικό…

Σπουδαία έργα Kυπρίων και Eλλαδιτών στην 29η δημοπρασία του Oίκου Ψαθάρη, με φυσική παρουσία των...

Αθλητικά

Roland Garros: Κέρδισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Roland Garros: Κέρδισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε στον τελικό του Roland Garros γιατί είναι ο κορυφαίος τενίστας του...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.