Deal News Online

Ενίσχυση της καινοτομίας με 4 δισ. από το νέο ΕΣΠΑ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδότηση της καινοτομίας ως μοχλός για περιφερειακή ανάπτυξη». Ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ανέφερε πως θα δοθούν 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της καινοτομίας θα διατεθούν με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

 

Ειδικότερα, η εκδήλωση της ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων εστίασε στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027, που σκοπό έχει την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω νέων επενδύσεων και την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών. Μάλιστα, η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη γενική γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ είναι η 5η και τελευταία, από μία σειρά εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 85η ΔΕΘ.

 

Η εκδήλωση εστίασε στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027, που σκοπό έχει την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω νέων επενδύσεων και την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών, με απώτερο στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη σύγκλιση του εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι κκ Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ – Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ, Χρήστος Γούλας, PhD Διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, και Αριστείδης Ζέρβας, CFO του Ομίλου KLEEMAN και το συντονισμό της είχε ο κ. Μιχάλης Γκούμας, από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Συντονιστής του Στόχου Πολιτικής «Μια Εξυπνότερη Ευρώπη» του ΕΣΠΑ 2021- 2027.

 

Τι δήλωσε ο Δημήτρης Σκάλκος

 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ανέφερε ότι «Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να ανταποκριθεί στη διπλή πρόκληση του «πράσινου» και ψηφιακού μετασχηματισμού της. Η καινοτομία τέμνει οριζόντια αυτούς τους δύο τομείς και αποτελεί αναγκαία συνθήκη αύξησης της παραγωγικότητας αλλά και δημιουργίας νέων αγορών. Στο νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, η ενδυνάμωση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες καθώς η χώρα μας παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης».

 

Ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι «Η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα στην Ελλάδα, παρά τις μακροχρόνιες προσπάθειες επίλυσής του. Ωστόσο, αν και οι δείκτες για την έρευνα και ανάπτυξη στη χώρα μας βρίσκονται ακόμη χαμηλά σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, εντούτοις συνεχώς βελτιώνονται. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα σε αυτήν την αυξητική πορεία είναι η συνεισφορά των επιχειρήσεων που έφτασε το 0,59% του ΑΕΠ από 0,24% το 2011. Μάλιστα οι δαπάνες αυτές των επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται κατά 83% περίπου από ίδια κεφάλαια».

 

Από την πλευρά του ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, Αν. Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ – Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ, υπογράμμισε ότι «Στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, η νέα στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης σχεδιάζεται σε εθνικό μεν επίπεδο, αλλά με περιφερειακές απολήξεις. Η εμπειρία από την προηγούμενη περίοδο έδειξε ότι η περιφερειακή προσέγγιση στο σχεδιασμό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης είχε αρκετές καλές επιδόσεις και οδήγησε πράγματι ορισμένες περιφέρειες στη δημιουργία μηχανισμών και εργαλείων που υποστήριξαν τη στρατηγική σε τοπικό επίπεδο.

 

Όμως ταυτόχρονα η πολυδιάσπαση στρατηγικών και εργαλείων λειτουργεί εις βάρος της συνεκτικότητας της συνολικής προσπάθειας. Ειδικά όταν υπάρχουν κοινές σε όλες περιφέρειες τομεακές προτεραιότητες, κρίνεται πιο αποδοτική μια εθνική στρατηγική με περιφερειακές εξειδικεύσεις, όπου αντλούνται γνώσεις και ικανότητες σε εθνικό επίπεδο, συστηματικά και χωρίς διαφορετικές διαχειριστικές ταχύτητες, ανάλογα με την επάρκεια των μηχανισμών κάθε περιφέρειας. Η ανάδειξη της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο εξυπηρετεί ακριβώς αυτό τον σκοπό: την επίτευξη κρίσιμης μάζας παραγωγικών συντελεστών σε επίπεδο χώρας και τελικά την ανάδειξη του τοπικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε εθνικό στόχο».

 

Ο κ. Χρήστος Γούλας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ανέφερε ότι «Το εργατικό δυναμικό είναι ο κύριος φορέας που μπορεί να επιφέρει την ανάπτυξη στην παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, εργαζόμενοι/ες στη χώρα μας επωφελούνται ελάχιστα από τις αντίστοιχες δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχονται στους ευρωπαίους συναδέλφους τους, μιας και η Ελλάδα διαχρονικά έχει ιδιαίτερα χαμηλούς δείκτες στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Είναι αναγκαίο να επενδύσουμε στο δικαιότερο μοίρασμα τους και να αναγνωρίσουμε την πολύτιμη διαρκή συνεισφορά των εργαζόμενων στην οικονομική παραγωγή και την ανάπτυξη. Για να το καταφέρουμε απαιτείται η διαμόρφωση ενός εθνικού συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων που να αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη.

 

Η αναγνώριση των εργαζομένων ως φορέων καινοτομίας, προϋποθέτει μια πιο ουσιαστική προσήλωση στην ευημερία και στην ποιότητα στην απασχόληση. Η καινοτομία δεν είναι συμβατή ούτε με την επαγγελματική εξουθένωση ούτε με την εργασιακή εκμετάλλευση. Η αύξηση των μισθών και η δικαιότερη κατανομή του χρόνου εργασίας αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις κάθε ουσιαστικής συζήτησης για την ανάδειξη νέων παραγωγικών προτύπων περισσότερο συμβατών με την καινοτομία και την κοινωνική αλλαγή».

 

Ο κ. Αριστείδης Ζέρβας, CFO του Ομίλου KLEEMAN, στην τοποθέτησή του δήλωσε ιδιαίτερη ικανοποίηση που στο νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας ότι «Η ψηφιοποίηση θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων που θα αποφασίσουν να μετασχηματιστούν. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό». Στη συνέχεια ανέφερε ότι «Η επόμενη ημέρα θα είναι πολύ διαφορετική στις επιχειρήσεις και την κοινωνία και αυτό επιταχύνθηκε από την πανδημία. Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται λόγω της μεγάλης ταχύτητας με την οποία αναπτύσσονται οι τεχνολογίες θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και θα μεταβάλλεται πολύ πιο γρήγορα από ότι είχαμε συνηθίσει.

 

Η καινοτομία δεν θα είναι πλέον ένα κομμάτι που θα ενισχύει απλά την επιτυχία των επιχειρήσεων αλλά θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους λειτουργίας. Χωρίς αυτό οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Επίσης η καινοτομία θα είναι σε πολλά επίπεδα όπως στο προϊόν, στις παραγωγικές διαδικασίες, στην εκπαίδευση και διαχείριση του προσωπικού, στον τρόπο σκέψης ακόμα και πρέπει να ακολουθεί την τάση της αγοράς και της κοινωνίας. Στην KLEEMANN έχουμε ενσωματώσει την καινοτομία στον τρόπο λειτουργίας μας και στην εταιρική μας κουλτούρα, έχοντας ήδη 26 κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες)».


Media

ΟΣΔΕΛ: “Κατέβασμα” ιστότοπων με πειρατικά εκπαιδευτικά βιβλία

ΟΣΔΕΛ: “Κατέβασμα” ιστότοπων με πειρατικά εκπαιδευτικά βιβλία

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ "κατέβηκαν" από το διαδίκτυο πειρατικές ιστοσελίδες που διακινούσαν εκπαιδευτικό, επιστημονικό και λογοτεχνικό υλικό

Αθλητικά

Premier League: Stop στην αυτοχρηματοδότηση των συλλόγων

Premier League: Stop στην αυτοχρηματοδότηση των συλλόγων

Οι σύλλογοι της Πρέμιερ Λιγκ ψήφισαν προσωρινή αναστολή της δυνατότητας χρηματοδότησης των συλλόγων, μέσω χορηγιών...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.