Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ ύψους 10,9 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΛΓΕΚΑ η οποία καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων ύψους 10,9 εκατ. ευρώ.

 

Πιο συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6,9 εκατ. ευρώ με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 4,0 εκατ. ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Σε συνέχεια της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 14,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 60.295.607 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ η κάθε μία.

 

Υπενθυμίζεται πως η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ στις 11.12.2020, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 23.06.2021 και υλοποιήθηκε από τις 06.07.2021 έως και τις 19.07.2021.

 

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα τους και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ("ΣΑΤ"), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας εντός των επόμενων ημερών.

 

Η εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι μέτοχοι στην εταιρεία με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, αναμένεται να ενισχύσει την ομαλή λειτουργία της και την περαιτέρω ανάπτυξή της με στρατηγικές κινήσεις που εστιάζουν στην ενδυνάμωση της ηγετικής παρουσίας που κατέχει η ΕΛΓΕΚΑ στο εμπόριο τροφίμων και λοιπών αγαθών στην Ελληνική αγορά, καθώς και στην σύναψη νέων συνεργασιών.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή