Τράπεζες

Alpha Bank: Στο 1 ευρώ η τιμή της μετοχής στην ΑΜΚ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προσφορά νέων κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, της Alpha Bank, συνολικής αξίας 800 εκατ. ευρώ.

 

Οι νέες μετοχές διατέθηκαν:


α) σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και

β) σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδας

 

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG), η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών αναμένεται σε (1) ένα ευρώ / Νέα Μετοχή.

 

Η έγκριση της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναμένεται απόψε στις 20:00 το βράδυ.

 

Το βιβλίο στο εξωτερικό υπερκαλύφθηκε τουλάχιστον 2 φορές, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των νυν μετόχων της Τράπεζας αλλά και νέων επενδυτών που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο αναπτυξιακό σχέδιο της Alpha Bank.

 

Αντίστοιχα υψηλό ενδιαφέρον καταγράφεται και στην Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ευρεία μετοχική βάση της Τράπεζας.

 

Υψηλό ενδιαφέρον

 

H τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με οριακό discount από την τιμή στην αγορά, και το πολύ υψηλό ενδιαφέρον των υφιστάμενων μετόχων αλλά και νέων επενδυτών υπογραμμίζει την ορθότητα της στρατηγικής της Τράπεζας αλλά και το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές κερδοφορίας της Alpha Bank.

 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 6 Ιουλίου η τράπεζα αναμένεται να δώσει στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας. Από εκεί και έπειτα ακολουθούν:

 

9 Ιουλίου: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

9 Ιουλίου: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

13 Ιουλίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

 

Οι στόχοι της Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ

 

Όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Δελτίο, τα καθαρά έσοδα, εκτιμώμενα σε 757,5 εκατ. ευρώ, που θα αντληθούν από την Alpha Holdings από την ΑΜΚ θα διατεθούν στην τράπεζα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία θα καλυφθεί πλήρως από την Alpha Holdings και η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την άντληση των κεφαλαίων. Το καθαρό ποσό αυτής (δηλ. το συνολικό ποσό μείον τα έξοδα έκδοσης) θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας του εκδότη και του Ομίλου εταιρειών της, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εξαγγελθείσας αναπτυξιακής στρατηγικής της.

 

Πέντε στόχους, οι οποίοι θα επιτευχθούν γρηγορότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, έχει θέσει η διοίκηση της τράπεζας. Πιο αναλυτικά:

 

1) Αύξηση των εσόδων: Οδηγείται από την πρωτοβουλία για την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων και βασίζεται στη φιλοδοξία της τράπεζας να στηρίξει την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με γνώμονα και το RRF της ΕΕ και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της αναμενόμενης πιστωτικής ανάπτυξης που απορρέει από την ανάκαμψη αυτή, ενισχύοντας, τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους από την εξυπηρέτηση δανείων, όσο και τα έσοδα από προμήθειες. Η πιστωτική επέκταση θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από την ΑΜΚ, με τα νέα κεφάλαια να στηρίζουν εξαρχής το κεφάλαιο ανάπτυξης που αναμένει να αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2024,

 

2) Εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων: Εκτός του Galaxy, το οποίο ολοκληρώθηκε την 18η Ιουνίου 2021, η τράπεζα δρομολογεί μία σειρά άλλων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας, 8,1 δισ. ευρώ, με αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση περίπου 1,9% στο συνολικό ρυθμιστικό κεφάλαιο, ενώ μέρος των συναλλαγών ΜΕΑ αναφέρονται σε τιτλοποιήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα επέκτασης HAPS («HAPS 2»), επιτρέποντας στην τράπεζα να επιτύχει δείκτη ΜΕΑ περίπου 7% έως το τέλος του 2022, ενώ στοχεύει δείκτη ΜΕΑ 2% έως το τέλος του 2024. Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες εκκαθάρισης ΜΕΑ περιλαμβάνουν τη συνεχή οργανική μείωσή τους (δηλ. θεραπεύσεις, άφεση χρέους, ανάκτηση μέσω ενεχύρων και άλλες διαδικασίες κλεισίματος). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επίμαχων συναλλαγών η τράπεζα αναμένει να είναι σε θέση να επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους των επιπέδων κινδύνου και βελτίωση των επιπέδων ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων στο ίδιο επίπεδο με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, διατηρώντας, παράλληλα, ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση πάνω από τις ισχύουσες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις,

 

3) Ενίσχυση της αποδοτικότητας των βασικών δραστηριοτήτων: Αντιπροσωπεύει τον στόχο της να επιτύχει λειτουργική αριστεία, εστιάζοντας στις βασικές εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες, εκτελώντας τη στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των λιανικών τραπεζών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη σε ολόκληρο τον οργανισμό, στοχεύοντας σε μία καθαρή μείωση λειτουργικών δαπανών κατά ποσό 50 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024 για τις βασικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η επιδιωκόμενη μείωση των ΜΕΑ αναμένεται, επίσης, να επιτρέψει τη μείωση του κόστους που σχετίζεται με τη διατήρηση ΜΕΑ, κατά ποσό 125 εκατ. ευρώ, έως το 2024.

 

4) Αύξηση του εισοδήματος από προμήθειες: Βασίζεται κυρίως στη στρατηγική για την αύξηση των εσόδων από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας και Ασφάλισης. Η τράπεζα αναμένει να επωφεληθεί από την αναμενόμενη αύξηση του εύπορου τμήματος, υποστηριζόμενη από τη μακροοικονομική ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ενώ για τα προϊόντα Bancassurance αναμένει ότι η νέα αποκλειστική συνεργασία με τη Generali θα επιτρέψει την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για σχετικά προϊόντα.

 

5) Ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας: Η Alpha Bank στοχεύει να διαθέσει πρόσθετα κεφάλαια στη Ρουμανία έως ποσό 200 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024, όπου ο τραπεζικός τομέας είναι σχετικά λιγότερο κορεσμένος και έχει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης (καθώς και η χώρα σημαντικός δικαιούχος των κονδυλίων RRF της ΕΕ). Φιλοδοξία της είναι να επεκτείνει περαιτέρω τη βάση περιουσιακών στοιχείων στη χώρα, αξιοποιώντας όλες τις επιλογές ανάπτυξης, εάν αυτές παρουσιάζουν ελκυστικά οικονομικά στοιχεία.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή