Επιχειρήσεις

Lamda: Ολοκληρώθηκε η πώληση των ιδίων μετοχών στην Ορυμήλ

Την πώληση του υπολοίπου των ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί σε 546.167 μετοχές στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΥΜΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Ορυμήλ»), ανακοίνωσε η «LAMDA Development».

 

Σημειώνεται, ότι η Ορυμήλ αναδείχθηκε πλειοδότρια εταιρεία, κατόπιν διαδικασίας συγκέντρωσης ενδιαφέροντος και προσφορών για το σύνολο των ως άνω ιδίων μετοχών, η οποία ολοκληρώθηκε στις 16.10.2019.

 

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 7,27 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας, κατόπιν παρέλευσης άπρακτου του 10ημέρου από την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, στις 24.10.2019.

 

α) της από 18.10.2019 παρασχεθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άδειας για την ως άνω πώληση και μεταβίβαση ιδίων μετοχών και

 

β) της ιδίας ημερομηνίας Έκθεσης Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρίας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», σύμφωνα με τη διαδικασία των αρ. 99 επ. του νόμου 4548/ 2018.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή