Deal News Online

undefined
Σχετικά με: Τράπεζα Πειραιώς
Περισσότεροι από 200 πελάτες και συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) παρακολούθησαν την ενημερωτική ημερίδα, που οργάνωσε σήμερα η Τράπεζα σε συνεργασία με το διεθνή οίκο SFM Group, ο οποίος ειδικεύεται στην ανάπτυξη και προώθηση επενδυτικών προϊόντων, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Στην ημερίδα μίλησαν ειδικοί για τις διεθνείς επενδύσεις σε διάφορες αγορές, όπως Ρωσία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κίνα, Ινδία, Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Global Emerging Market Bonds.

 

Οι ομιλητές παρουσίασαν τις ευκαιρίες για διεθνείς επενδύσεις, ανέλυσαν τα δεδομένα της σημερινής οικονομικής συγκυρίας για κάθε αγορά και αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένους τρόπους που κάποιος από την Κύπρο μπορεί να προβεί σε επενδύσεις σ' αυτές τις χώρες.

 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Κωνσταντίνος Λοιζίδης και ο Πρόεδρος της SFM Group International, Derek Chambers.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Η Shent Enterprises προέβη στις 19/1 σε αγορά 1.449.056 δικαιωμάτων προτίμησης στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 1.666.414,40 ευρώ.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Shent Enterprises είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Μιχάλη Σάλλα του Γεωργίου, Πρόεδρο Δ.Σ. & CEO της Τράπεζας Πειραιώς.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Ήπια πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τις εξής εταιρικές πράξεις για την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011:

 

- Το νέο επιτόκιο της τοκοφόρου περιόδου 1/1/2011-30/6/2011, για τα 46.218.820 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ», που προέκυψαν από την έκδοση δανείου 10-ετούς διάρκειας, με ημερομηνία έκδοσης 30/7/2008, ορίζεται σε 2,234%.

 

- Από 10/1/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 326.420.600 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 340.612.800 (ΚΟ) μετοχές.

 

- Από 10/1/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 37.722 νέες (KO) μετοχές της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ», που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan) από 73 δικαιούχους, μέλη Δ.Σ., ανώτερα στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τιμή διάθεσης μετοχής 4,00 ευρώ. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 77.044.880 (ΚΟ) και 7.568.960 (ΠΟ) μετοχές.

 

- Από 10/1/2011, οι μετοχές της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 807.054.045 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 12 νέες (ΚO) μετοχές για κάθε 5 παλαιές (ΚΟ) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,00 ευρώ.

 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 17/1/2011 έως και 31/1/2011 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 17/1/2011 έως και 25/1/2011.

 

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και της απόφασης 22 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 10/1/2011, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (7/1/2011): 3,00 ευρώ και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: 1,59 ευρώ.

 

- Από 10/1/2011, και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5.3.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρείας «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» μεταφέρονται στην «Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών».

Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
To «πράσινο φως» έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, ύψους 807 εκατ. ευρώ, εγκρίνοντας το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Από τις 7/1/2011 οι κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Χ.Α. στις 31.12.2010 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της τράπεζας.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 20.12.2010 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 1.503.138.159,93, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από € 4,77 σε € 0,30 η κάθε μία.

 

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των € 470.881.754,88, διαιρούμενο σε 336.272.519 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και 77.568.134 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές εκδοθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-11967/30.12.2010 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της τράπεζας.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Σε αγορά 50.000 μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 184.900 ευρώ, προέβη στις 23/12 η Shent Enterprises Limited.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Δεκαέξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συνυπογράφουν ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, καταγγέλλοντας ασύδοτη πρακτική των τραπεζών, οι οποίες συστηματικά καταστρατηγούν νόμο που ψηφίστηκε και αφορά ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

 

Οι υπογράφοντες την ερώτηση βουλευτές -Μιχ. Κατρίνης, Π.Κουκουλόπουλος, Δ.Καρύδης, Νικ.Ζωίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Σοφία Γιαννακά, Αθ.Γικόνογλου, Χρ.Κατσούρας, Σ.Μαργέλης, Οδ. Κωνσταντινόπουλος, Νικ. Σαλαγιάννης, Τόνια Αντωνίου, Γιαν. Αμοιρίδης, Ι.Βλατής, Α.Τριανταφυλλόπουλος και Δ.Παπουτσής- είχαν θέσει και προ διμήνου το ίδιο θέμα, αλλά επανέρχονται με τις διαπιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ότι παρά τις χιλιάδες αιτήσεις έχουν αντιμετωπισθεί θετικά μόλις πέντε.

 

Στην ερώτηση αναφέρονται, ως καταστρατηγούσες το νόμο, οι τράπεζες Εθνική, Άλφα, Πειραιώς και Eurobank και ερωτώνται οι υπουργοί, με ποιο τρόπο σκέφτονται να υποχρεώσουν τα τραπεζικά ιδρύματα να εφαρμόσουν το νόμο που ανακουφίζει χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά κι αν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις με συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ενέκρινε την εισήγηση της Διοίκησης για κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας, να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει, τόσο το ακριβές ύψος, όσο και τους λοιπούς όρους της έκδοσης.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με άνοδο 0,71%, στις 1.498,01 μονάδες. Το ποσοστό προέκυψε στο τέλος της ημέρας κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης των τελικών τιμών των μετοχών, όταν κάποιοι αποφάσισαν να αγοράσουν μετοχές της Eurobank στο +7,04% και της Πειραιώς στο +5,34%.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Σελίδα 27 από 28

Secret Money

 KAΛA TA Σ/Ν AΛΛA...

KAΛA TA Σ/Ν AΛΛA...

Tο θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι δεν αρκούν τα νομοσχέδια και οι...

Αθλητικά

Παύση πληρωμών 6μηνου στους παίκτες της Μπαρτσελόνα

Παύση πληρωμών 6μηνου στους παίκτες της Μπαρτσελόνα

Στις 27 Νοεμβρίου, η προσωρινή διοίκηση της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τους ποδοσφαιριστές της...

Περιβάλλον

 Σταθερά προς τις 3 θερμότερες χρονιές το 2020

Σταθερά προς τις 3 θερμότερες χρονιές το…

Ο πλανήτης μας συνεχίζει να υπομένει μια περίοδο σημαντικής υπερθέρμανσης το 2020 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.