Επιχειρήσεις

Περιορισμένες ζημιές για την ΕΚΤΕΡ στο 9μηνο

Πτωτικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΚΤΕΡ στο 9μηνο του 2020, καθώς ανήλθε σε 9.531.856,39 ευρώ από 18.594.164,69 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Την ίδια ώρα βελτιωμένα παρουσιάστηκαν τα καθαρά αποτελέσματα με περιορισμένες ζημιές.

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού €222.381,26 το Α' εννεάμηνο του 2020, έναντι ζημιών ποσού €1.424.338,67 το Α' εννεάμηνο του 2019.

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού €162.227,20 έναντι ζημιών ποσού € 2.401.036,88 το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

 

Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 533.806,90 έναντι ζημιών ποσού €2.463.977,35 το Α' εννεάμηνο του 2019.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κατά την 30/09/2020 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά ποσό €2.921.926,34, που αναλύεται ως ακολούθως:

 

1)     μεσοπρόθεσμο δανείου ποσού €2.000.000,00 με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με ετήσια περίοδο χάριτος και αποπληρωμή σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες δόσεις.

 

2)     μακροπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση ποσού €456.413,36 η οποία αφορά την κρατική ενίσχυση, με τη μορφή της "επιστρεπτέας προκαταβολής".

 

3)     χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, του οποίου η συνολική αξία απόκτησης του ανήλθε σε €590.000,00, με σκοπό την ιδιόχρηση του βιοτεχνικού ισογείου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 1.240,00 τ.μ, επί οικοπέδου επιφάνειας 7.484,93 τ.μ. στη θέση Βαθέως της δημοτικής ενότητας Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδαίων, ως αποθήκης.

 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος επηρεάστηκαν από την πανδημία του COVID-19. Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και συνεργάτες εναρμονίστηκε απόλυτα με τις επιταγές της καταστάσεως, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων αρχών, συνεχίζοντας την παραγωγική της διαδικασία.

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτούργησαν με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παροχής υπηρεσιών, όπως η τηλεργασία, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις στην προμήθεια υλικών και υπηρεσιών στα εργοτάξια της εταιρείας.

 

Εν κατακλείδι, με βάση τα δεδομένα που ισχύουν, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας ενημέρωσης και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, εκτιμάται ότι μέχρι την λήξη της τρέχουσας περιόδου η περαιτέρω δραστηριότητα του Ομίλου καθώς και τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του ομίλου δεν θα επηρεαστούν σημαντικά από την εξάπλωση του COVID-19.

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρεία κλήθηκε στις αρχές Αυγούστου να εκτελέσει το έργο της δημιουργίας 50 κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Σωτηρία σε ασφυκτικά περιορισμένο χρόνο, το οποίο εκτέλεσε εμπρόθεσμα και παρέδωσε στις 30.09.2020. Παράλληλα, το Νοέμβριο, υπεγράφη σύμβαση για τη δημιουργία κλινών ΜΕΘ σε διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας με χρονικό ορίζοντα 2-3 μηνών. Τα ανωτέρω έργα αναλήφθηκαν εις γνώσει των δυσκολιών, με τη Διοίκηση της εταιρείας να θέτει σε προτεραιότητα την κοινωνική ευθύνη.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή