Επιχειρήσεις

ΙΑΣΩ: Μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Tη διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών, συνολικού ποσού 2.443.135,08, ήτοι ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας προ παρακράτησης φόρου, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΑΣΩ.

 

Όπως αναφέρει η εταιρεία το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, εφόσον επιβάλλεται. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019. Η Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής, ενώ τονίζεται ότι η καταβολή του διανεμητέου ποσού ανά μετοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, από την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

 

Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε τη διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού 2.443.135,08, ήτοι ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου (το Διανεμητέο Ποσό ανά Μετοχή). Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, παρ. 1, του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,002 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,018 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

 

Δικαιούχοι του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date). Από τη  Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 (Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή. Η καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, από την Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια τράπεζα, ως ακολούθως:

 

1.    μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.,

 

2.    μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας για όσους εκ των δικαιούχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

 

3.    για όσους εκ των δικαιούχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 5 Δεκεμβρίου 2019 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς,

 

4.       με κατάθεση στο Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), τον οποίο έχει δηλώσει ο δικαιούχος ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια τράπεζα.

 

Η είσπραξη του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2. και 3. περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά

έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι δικαιούχοι να επικοινωνούν με τη Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας +30 210 6184177.

 

Διευκρινίζεται στους δικαιούχους ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή