Επιχειρήσεις

Folli-Follie: Ναι στον αναμορφωμένο ισολογισμό του 2017

Ναι στον αναμορφωμένο ισολογισμό του 2017 -όχι στην απαλλαγή του Δ.Σ και του ορκωτού ελεγκτή PWC αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Folli-Follie που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

 

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση, έλαβε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αποφάσεις:

 

Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αναμόρφωση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

Δεν ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017, και δεν απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. από όποια ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.536.992 μετοχές, ήτοι ποσοστό 50,92% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 311.044 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,60% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.263.505 μετοχές, ήτοι ποσοστό 48,48% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

 

Δεν απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή από όποια ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον ειδικό έλεγχο των αναμορφωμένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017.

 

Ανέβαλε την συζήτηση και την ψηφοφορία επί του θέματος της εκλογής του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή για την χρήση 2018 και του καθορισμού της σχετικής αμοιβής του για ρητή ημερομηνία και δη για την 3η Οκτωβρίου 2019.

 

Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2017 και προενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για την χρήση 2018.

 

Όρισε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κκ. Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου και Νικόλαο Φαλδαμή του Ορέστη. Επισημαίνεται ότι οι κκ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Γεώργιος Κυριακός, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Περικλής Δοντάς είχαν ήδη οριστεί ως ανεξάρτητα μέλη από την προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Δεκεμβρίου 2018.

 

Εξέλεξε τους κκ. Ανδρέα Κουτούπη, Νικόλαο Φαλδαμή και Αβραάμ Γούναρη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

 

Ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων, δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο ισχύσαν άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Ενέκρινε την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως: «Άρθρο 9 Εκλογή και σύνθεση του Δ.Σ.

 

Στα χέρια των ομολογιούχων βρίσκεται η τύχη της Folli Follie Group όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της εταιρείας Αβραάμ Γούναρης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σκληρή διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα και προσδιόρισε πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά νέα.

 

Προκλητικό θεωρήθηκε από πολλούς μετόχους το μήνυμα του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου με το οποίο ανακοίνωσε ότι απέχουν από την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος που αναφέρονταν στην απαλλαγή των μελών της διοίκησης Κουτσολιούτσου, αιτιολογώντας την απόφαση του, ότι "γίνεται για λόγους τάξης καθώς τα θέματα αυτά διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη. Προφανώς έχουμε άποψη επί του συγκεκριμένου ζητήματος αλλά δεν είναι εδώ ο τόπος και ο χρόνος για να την εκφράσουμε και δεν επιθυμούμε να προκαταλάβουμε την κρίση οποιαδήποτε Αρχής. Για το λόγο αυτό απέχουμε και ζητούμε να επανέλθει το θέμα προς ψήφιση όταν η έρευνα έχει ολοκληρωθεί και το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει".

 

Η γενική συνέλευση των μετοχών ξεκίνησε κανονικά στις 12 το μεσημέρι καταγράφοντας απαρτία που έφθασε στο 77,6%.

 

Οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος απείχαν από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δίνοντας ηλεκτρονική θετική ψήφο για τα 9 από τα 10 θέματα που συζητήθηκαν στην ημερήσια διάταξη εκτός από το 2ο θέμα που απείχαν.


επιστροφή στην αρχή